Projektová činnost

Projekty pozemních staveb dle zvoleného rozsahu nabízíme vč. ostatních potřebných profesí.

STUDIE

Před samotným zahájením studie se začíná analýzou zakázky. Studujeme podklady a doklady, které předložil objednatel - stanovujeme potřebu zajištění dalších podkladů, dokladů a průzkumů.

Provádíme obhlídku místa vč. urbanistických souvislostí. Zjišťujeme požadavky na výstavbu dané místním územním plánem a konfrontujeme je s představy objednatele.

Vždy provádíme geodetické zaměření pozemku ( polohopisné a výškopisné ) a radonový průzkum pozemku, ostatní dle specifických potřeb dané lokality ( např. geologicko-inženýrský průzkum )

Zjišťujeme možnost napojení na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu.

Na základě výsledků z výše uvedených zjištění vypracováváme architektonickou studii, která neřeší jen samotný objekt (vč. určení materiálů a konceptu vytápění apod.) ale řeší i umístění objektu na pozemku a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a samozřejmě nejvíce řeší představy investora.

Studie obsahuje průvodní zprávu, půdorysy podlaží, schematický řez, pohledy, situaci osazení domu na terén.

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Po ukončení architektonické studie dochází ke zpracování projektu pro stavební povolení. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Obsahem dokumentace jsou nezbytné průvodní a technické zprávy, stavební část, dále zdravotechnika ( voda, kanalizace, plyn vč. přípojek ), vytápění, elektroinstalace, průkaz energetické náročnosti budovy, požární zpráva a již provedený radonový průzkum a geodetické zaměření, které bylo zpracováno v rámci architektonické studie. Součástí dokumentace je i výkaz výměr ( resp. rozpočet ), který stavebníkovi pomůže při hledání dodavatele a pro snadné srovnání cenových nabídek.

 • A - průvodní zpráva
 • B - souhrnná technická zpráva, zásady organizace výstavby )
 • C - Situace
 • D – dokladová část
 • E - zásady organizace výstavby
 • F – dokumentace stavby
 • F1 - Stavební část
 • F2 - Zdravotechnika
 • F3 - Ústřední vytápění
 • F4 - Elektroinstalace
 • F5 - Průkaz energetické náročnosti budovy
 • F6 - Požární zpráva
 • F7 - Radonový průzkum
 • F8 – Geodetické zaměření objektu
 • F9 – Výkaz výměr - rozpočet